Wymagania edytorskie dotyczące przygotowania artykułów do publikacji
w „Zeszytach Naukowych SGSP”
1. Przed ukazaniem się artykułu w „Zeszytach Naukowych SGSP” nie można go publikować w innych czasopismach.
2. Przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne i nienaruszające praw autorskich innych osób.
3. Objętość dostarczonej pracy nie powinna przekraczać 27 000 znaków typograficznych ze spacjami (max. 15 stron).
4. Artykuł kierowany do druku w „Zeszytach Naukowych SGSP” powinien zawierać m.in.:
1) tytuł niezawierający skrótów (chyba że są to skróty powszechnie znane);
2) imię i nazwisko autora, stopień naukowy, e-mail, telefon kontaktowy;
3) tekst główny wraz z rysunkami, fotografiami, tabelami;
4) wykaz przywoływanej literatury.
5. Do tekstu głównego należy dołączyć streszczenie omawiające pokrótce zagadnienia poruszane w artykule w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe – również w języku polskim i angielskim.
6. Szczegółowe wymagania edytorskie:
1) tekst główny:
a) powinien być pisany czcionką 11-punktową (Times New Roman), z interlinią 1,5 wiersza, z ujednoliconą i ciągłą numeracją (zarówno rysunków, tabel czy fotografii, jak i rozdziałów); nie należy stosować „twardych spacji”;
b) pożądany jest podział tekstu na rozdziały (zaopatrzone w tytuły) i podrozdziały z ponumerowanymi nagłówkami, np.:
1. Tytuł rozdziału
1.1. Tytuł podrozdziału
1.1.1. XXXXXX;
2) wzory matematyczne (pisane w edytorze równań) umieszczane w publikacjach technicznych podlegają określonym regułom wyróżniania; preferowane są jednostki SI; między innymi należy:
a) oznaczać kursywą zmienne oraz jedno- i dwuliterowe indeksy,
b) czcionką prostą oznaczać cyfry, jednostki fizyczne (jak m, s, kg), stałe fizyczne i matematyczne (np. liczba e, jednostka urojona i), nazwy funkcji (sin, cos, tg, log, ln itp.), trzy- i wieloliterowe skróty wyrazów umieszczane w indeksach (const, kryt), wzory i symbole chemiczne;
3) rysunki i tabele należy umieszczać w tekście podstawowym, blisko miejsca powołania; zaleca się wykonywanie rysunków w programach tworzących grafikę wektorową; dodatkowo rysunki powinny być zapisane jako odrębne pliki w formacie .JPG i dołączone do głównego materiału; tabele powinny być wykonane w edytorze tekstu, (niezależnie od ilustracji), mieć krótkie tytuły i nagłówki kolumn; każdy
rysunek i tabela powinny być ponumerowane, mieć tytuł oraz źródło; tytuł rysunku umieszczany jest pod rysunkiem, a tytuł tabeli nad tabelą; należy podawać źródło rysunków lub tabel – pod tytułem rysunku i pod tabelą, w jednen z następujących sposobów: :
a) Źródło: opracowanie własne,
b) Źródło: opracowano na podstawie [1] – odnośnik do literatury,
c) Źródło: [1] – odnośnik do literatury;
brak źródła traktowany jest jako opracowanie własne;
4) fotografie powinny być dostarczone w postaci plików .JPG lub .TIFF w rozdzielczości nie mniejszej niż 150 dpi (najlepiej 300 dpi);
5) piśmiennictwo, na które powołano się w materiale, powinno być zamieszczone po głównym tekście;
6) dla książek: po numerach w nawiasach kwadratowych należy umieszczać nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł książki, wydawcę, miejscowość i rok wydania; przykład: „[1] Wieczorek S.: Budowa maszyn, PWN, Warszawa 2001”;
7) dla czasopism: po numerach w nawiasach kwadratowych należy umieszczać nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł czasopisma (kursywą), rok wydania, nr, str.; przykład: „[1] Wieczorek S.: Budowa maszyn, Przegląd Pożarniczy 2001, nr 4, s. 34-45”;
8) przypisy dolne należy umieszczać na poszczególnych stronach maszynopisu, stosując numeracje ciągłą.